Keyword :   3-diindolylmethane

Preclinical antitumor activity of the diindolylmethane formulation in xenograft mouse model of prostate cancerPreclinical antitumor activity of the diindolylmethane formulation in xenograft mouse model of prostate cancer
Authors :Kiselev V.I. Drukh V.M. Muyzhnek E.L. Kuznetsov I.N.... Vol. 36, No. 2 / Views: 499