Author :   Belyavskaya V.A.

Age-related function of tumor suppressor gene TP53:contribution to cancer risk and progression
Authors :Cherdyntseva N.V. Gervas P.A. Litvyakov N.V. Stakcheeva M.N.... Vol. 32, No. 3 / Views: 224