Author :   Sarnatskaya V.V.

Effect of enterosorption on paraneoplastic syndrome manifestations in mice with highly angiogenic variant of lewis lung carcinomaEffect of enterosorption on paraneoplastic syndrome manifestations in mice with highly angiogenic variant of lewis lung carcinoma
Authors :Sarnatskaya V.V. Nikolaev V.G. Yushko L.A. Paziuk L.M.... Vol. 37, No. 4 / Views: 244
Chlorin e6 combined with albumin nanoparticles as a potential composite photosensitizer for photodynamic therapy of tumors
Authors :Shton I.O. Sarnatskaya V.V. Prokopenko I.V. Gamaleia N.F. Vol. 37, No. 4 / Views: 930
Carbon adsorbents in oncology: achievements and perspectives
Authors :Nikolaev V.G. Sakhno L.A. Snezhkova E.A. Sarnatskaya V.V.... 1 / Views: 99
EDITORIAL BOARD
Authors :Nikolaev V.G. Sakhno L.A. Snezhkova E.A. Sarnatskaya V.V.... 1 / Views: 38