Author :   Berdynskykh Nina

ROLE OF POLYAMINES IN THE FUNCTION OF NUCLEAR TRANSCRIPTION FACTOR NF-kB IN BREAST CANCER CELLS
Authors :Zaletok Sophia Alexandrova Nataliya Berdynskykh Nina Ignatenko Nataliya... Vol. 26, No. 3 / Views: 89