Author :   Dumanskiy Y.V.

Endothelial dysfunction of vessels at lung cancerEndothelial dysfunction of vessels at lung cancer
Authors :Dumanskiy Y.V. Stoliarova O.Yu. Syniachenko O.V. Iegudina E.D. Vol. 37, No. 4 / Views: 427
Markers of epithelial-mesenchymal transition in renal cell carcinoma
Authors :Dumanskiy Y.V. Kudriashov A.G. Vasilenko I.V. Kondratyuk R.B.... Vol. 35, No.4 / Views: 771